Перфомранс „SONIC Extensions“ од Darko Dragičević и Martin Sonderkamp


english below>>

Перформансот SONIC EXTENSIONS е дел од програмата Уметност:: Политика:: Институција:: Тело:: во организација на LOKOMOTIVA-Centre for New Initiatives in Arts and Culture
SONIC EXTENSIONS
Performance

Концепт, Кореографија и Изведба: Darko Dragičević, Martin
Sonderkamp
Дизајн на светло: Daniel Massey
Гласови: Jule Flierl, Siri Jøntvedt
Продукција на Darko Dragičević, Martin Sonderkamp
Поддржано од 3AM, Flutgraben eV. Berlin (DE), Quartier am Hafen, Cologne (DE), Collegium Hungaricum Berlin (DE), Goethe Institut Skopje

Опис:
"Sonic Extensions" е продолжение на перформативната работа на Dragičević, и Sonderkamp "Approximations”" во која се фокусираа на суштинските својства на визуелното, висцералното и движењето како кореографски материјал. "Sonic Extensions" ги истражува потенцијалните односи помеѓу телото, звукот, просторот и движењето и предлага специфични начини на инсталирање на снимен текст во различни просторни ситуации и перформативни поставки со цел да се модифицираат акустичните својства на просторот за изведба. Самиот перформанс се појавува како аудиовизуелна инсталација во перфомративна поставка, бидејќи изведувачите постојано поставуваат звучни објекти во флуктуирачки просторни локации.
Нивните тела се сфатени како уреди за дистрибуција, нивното застапување е управувано од две едноставни задачи за движење: да го носат и да го постават звучниот објект во вселената.

Био:

Martin Sonderkamp е уметник во моментов со седиште во Берлин и Стокхолм. Неговите кореографски дела се прошируваат низ дисциплински и естетски граници меѓу танцот, визуелната уметност и музиката во форма на партиципативна кореографија, мешани медиумски инсталации и скорови за импровизирани перформанси. Неговите најнови дела ги вклучуваат Sonic Extensions (2017) Approximations (2015), Task 14 (2014), Rewired (2013) и Social movement (2012). Во моментов е вработен како професор по кореографија и како уметнички истражувач во DOCH – Stockholm University of the Arts, од 2011-2015 година e професор по соврмеен танц на University for Music and Dance Cologne. По завршувањето на студиите на School for New Dance Development во 1995 година, тој е ко-основач и дел од Magpie Music Dance Company, Амстердам (1995-2006). Покрај тоа, тој ја претставува својата кореографска работа и е дел од бројни импровизациски настани низ Европа, САД и Азија. Како free-lance mentor работел за компании, фестивали и институции во околу 30 земји, како што е Cullberg Ballet; Sasha Waltz Camp; Guests; Movement Research, New York; Tanzquartier Wien; CI Festival Tokyo; Seoul Improvisation Festival; Amsterdam University of the Arts; ZZT Cologne; HZT Berlin; GW University Washington, DC; и бројни други. Мартин е исто така член на DMB, одборот за одлучување на Nomad Dance Academy.

Дарко Драгичевиќ (1979) е роден во Белград (РС) и живее во Берлин (Германија). Драгичевиќ истражува интердисциплинарни проекти и крос-медиумски соработки во областа на визуелното
уметност, филм и изведба и работи на меѓународно ниво како визуелен уметник, и е автор на повеќе перформанси како и филмови. Неговите најнови проекти вклучуваат документарен филм "Body as arhive"- Tanzfonds Erbe проект, кореографиски дела Approximations и Sonic Extensions и Failure како пракса, уметнички проект реализиран во соработка со Гете Институт Белград. Неговите филмови се претставени на бројни меѓународни филмски фестивали и курирани програми
вклучувајќи го и Ann Arbor фестивал Мичиген, Cinedans Dance on Screen Festival во Амстердам и Краков филмски фестивал. Како филмски режисер, тој доби награди од Bosifest 7th
International Film Festival за и од лица со посебни потреби во Белград, од 57th International Short Film Festival in Oberhausen и од Casa del Cinema in Rome Неговите дела од областа на визуелните уметности се прикажани на различни соло и групни изложби како што е David Zwirner Gallery New York, The Armory Show New York и Otto Zoo Gallery Milan. Драгичевиќ често работи во областа на образованието. Тој предава на TQW Tanzquartier Wien, на Универзитетот за музика и танц Келн / ZZT Центар за современи танц и на Универзитетот за уметности Берн и други. Тој има MFA (Hons) in BA n Visual Arts и Visual Communication from The International College of Arts & Sciences in Milan i a Filmmaking diploma from New York Film Academy, New York City.


Локација: KINO Kultura
Почеток: 20:00
Влез: слободен

***
Редовни отворени часови за техники на современ танц и истражување на движење: Култренинг! со Darko Dragičević, Martin Sonderkamp (21.05.2018)
Култренинг е дел од програмата „Заедно“- социо- културни активности за пошироката општествена заедница, на проект_ просторот Кино Култура.
за повеќе инфо на Култренинг - Kultrening
_____________________________________________________
english>>>

The performance SONIC EXTENSIONS is part of the program ::Art::Politics::Institution:: Body, organised by LOKOMOTIVA-Centre for New Initiatives in Arts and Culture

SONIC EXTENSIONS
Performance

Concept, Choreography and Performance: Darko Dragičević, Martin
Sonderkamp
Sound Design: Daniel Massey
Voices: Jule Flierl, Siri Jøntvedt
A production by Darko Dragičević and Martin Sonderkamp
Supported by 3AM, Flutgraben eV. Berlin (DE), Quartier am Hafen, Cologne (DE), Collegium Hungaricum Berlin (DE), Goethe Institut Skopje

Description:
“Sonic Extensions” is a continuation of Dragičević’s and Sonderkamp’s performative work “Approximations” in which they focused on essential properties of the visual, the visceral and of movement as choreographic material. “Sonic Extensions” explores potential relations between body, sound, space and movement, and proposes specific ways of installing recorded text in various spatial situations and performative settings in order to modify the acoustic properties of the performance space. The piece itself emerges as an audiovisual installation in a performance setting as the performers continually place sound objects in fluctuating spatial locations. Their bodies are conceived of as distributing devices, their agency governed by two simple movement tasks: to carry and to place the sound object in space.

Bio:
Martin Sonderkamp is an artist currently based in Berlin and Stockholm. His choreographic works expand across disciplinary and aesthetic boundaries between dance, visual art and music in the form of participatory choreography, mixed media installations and scores for improvised performances. His latest works include Sonic Extensions (2017) Approximations (2015), Task 14 (2014), Rewired (2013) and Social Movement (2012). Currently he is employed as Professor of Choreography and as artistic researcher at DOCH - Stockholm University of the Arts, from 2011-2015 he held a position as Professor for Contemporary Dance at the University for Music and Dance Cologne. After completing his studies at the School for New Dance Development in 1995, he co-founded and danced with Amsterdam based Magpie Music Dance Company (1995-2006). Furthermore, he toured his own choreographic work and performed in numerous improvisation events across Europe, the US and Asia. As a free-lance teacher he has worked for companies, festival and institutions in around 30 countries such as Cullberg Ballet; Sasha Waltz & Guests; Movement Research, New York; Tanzquartier Wien; CI Festival Tokyo; Seoul Improvisation Festival; Amsterdam
University of the Arts; ZZT Cologne; HZT Berlin; GW University Washington, DC; and numerous others. Martin is also a member of DMB, the decision-making board of Nomad Dance Academy.

Darko Dragičević (1979) was born in Belgrade (RS) and lives in Berlin (DE). Dragičević explores interdisciplinary projects and cross-media collaborations within the fields of visual arts, film and performance and works internationally as a visual artist, film and performance maker. His most recent projects include the documentary film The Body as Archive, a Tanzfonds Erbe Project, the choreographies Approximations and Sonic Extensions and
Failure as practice, an artistic project realized in collaboration with Goethe Institut Belgrade. His films have been presented in numerous international film festivals and curated programs including Ann Arbor Festival Michigan, Cinedans Dance on Screen Festival in Amsterdam and Krakow Film Festival. As a film director, he received awards from the Bosifest 7th International Film Festival for and by people with disabilities in Belgrade, from the 57th International Short Film Festival in Oberhausen and from Casa del Cinema in Rome.
His works in the field of visual arts have been featured in various solo and group exhibitions such as David Zwirner Gallery New York, The Armory Show New York and Otto Zoo Gallery Milan. Dragičević frequently works in the field of education. He taught at TQW Tanzquartier Wien, at the University for Music and Dance Cologne/ZZT Centre for Contemporary Dance and at the University of Arts Bern and others. He holds a MFA (Hons) in Visual Arts and a BA in Visual Communication from The International College of Arts & Sciences in Milan and a Filmmaking diploma from New York Film Academy, New York City.

Location: KINO Kultura
Timе: 20:00
Entrance: free

***
Оpen regular trainings of contemporary dance techniques and movement research: KULTRЕNING! with Martin Sonderkamp (21.05.2018)
Kultrening! is part of the program "Together"- social and cultural activities for large social community in Kino Kultura
for more information: Култренинг - Kultrening

Comments

Popular posts from this blog

ОТВОРЕН ПОВИК/ OPEN CALL

Предавање: Бојана Кунст- „Уметничките институции и еднаквоста во собирите“/ "Artistic institutions and the equality of gatherings", Bojana Kunst

Предавање: Паскал Гилен „Граѓанската акција помеѓу креативноста и криминалноста” / Pascal Gielen -"Civil Action Between Creativity and Criminality"