Performance: Variations on Slowness: TIME OUT


macedonian below>>>>

Performance: Variations on Slowness: TIME OUT

Producer: Studio za raziskavo umetnosti igre/ Studio for the research on the art of acting
Partners: Španski borci, Federacija, PTL, Bunker

Authors and performers:
No!training Lab team: Barbara Kanc, Barabra Ribnikar, Jan Rozman, Kaja Lorenci, Katja Legin, Nataša Živković

Artistic team:
Light design: Tomi Janežič
Sound design: SZ3
Scenography and costumography: No!training Lab
Costume advice: Marina Sremac
Technical manager: Luka Curk

Variations on Slowness: TIME OUT was made in a dialogue with the novel Slowness by Milan Kundera. The story of the novel was taken as a frame from which authors drew the literary time - space and motives for the performance, in which the themes of the novel are then questioned, associated on and carried out performatively. Similarly as Kundera in a relation to the substance of the novel, the performance tries to be in relation to what it stages, often shifting between- or being simultaneously- fully engaged with something, but also distancing itself from it.
A broader term of time serves as a prism or a filter through which other themes (pleasure, self-obsession and self-presentation, closeness, sexuality, distorted view of reality..) are explored. It is the time, which we cannot catch (and is running away from us), the time that is unbearable, the time when we forget (ourselves) and time that forgets us. With the title theme of slowness its opposite- speed- is also in question. Being much too fast or at other times, little too slow. With one leg always a little bit in the past, with the other already in the future - in some strange stretch. The characters of Kundera’s novel just don’t manage to arrive here and now. Always passing themselves, or “out of themselves”, passing each other, which prevents them from any sort of closeness or real encounter. The timing is always wrong for “it” to happen. The performance plays with this motive by sometimes using and staging the actual story, other times exploring it on metatheatrical level- performers finding themselves on wrong places, at wrong times, doing the wrong thing.
Since it’s premiere performance is being developed, refined and worked on. This is the fourth variation of it.

Location: KINO Kultura
Time: 20:00
Entrance: Free

This performance was organised in the framework of DANCE WORKS!, program of Life Long Burning Project.
Life Long Burning program is supported by the EU programme for Culture
More information about LLB on www.lifelongburning.eu

______________________________________________________

macedonian>>

26.04.2018 @ 20:00

Перформансот "Variations on Slowness: TIME OUT" е дел од програмата „Уметност, Политика, Институции, Тело“
https://artpoliticsinstitutionsbody.blogspot.mk/

"Variations on Slowness: TIME OUT"

Продуцент: Studio za raziskavo umetnosti igre/ Studio for the research on the art of acting
Партнери: Španski borci, Federacija, PTL, Bunker

Автори и изведувачи:
No!training Lab team:
Barbara Kanc, Barabra Ribnikar, Jan Rozman, Kaja Lorenci, Katja Legin, Nataša Živković

Уметнички тим:
Светло дизајн: Tomi Janežič
Звук дизајн: SZ3
Сценографија и костимографија: No!training Lab
Совет за костими: Marina Sremac
Технички менаџер: Luka Curk

Перформансот „Variations on Slowness: TIME OUT„ беше направен во дијалог со романот "Slowness" на Милан Кундера. Приказната за романот е земена како рамка од која авторите го повлекоја литературниот простор- време и мотиви за перформансот, во која потоа темите на романот се доведуваат во прашање, се поврзуваат и се изведуваат перформативно. Слично на Кундера во врска со суштината на романот, перформансот се обидува да биде во однос на она што се случува, често се менува измеѓу или истовремено е целосно ангажиран со нешто, и или дистанциран се од тоа нешто.
Пошироката суптина на времето служи како призма или филтер преку која се истражуваат други теми (задоволство, самозавист и само-претставување, блискост, сексуалност, искривен поглед на реалноста). Тоа е време, кое не можеме да го фатиме (и кое бега од нас), времето кое е неподносливо, времето во кое се забораваме (себеси) и времето кое нè заборава нас.
Со главната тема на забавеноста- нејзината спротиставеност- брзината е ставена во прашање. Да биде премногу брзо или во други времиња, премногу бавно. Со една нога секогаш малку во минатото, со другата нога веќе во иднината – сето тоа со некое чудно растегнување. Ликовите на романот на Кундера едноставно не успеваат да дојдат овде и сега. Секогаш преминувајќи се себеси или "надвор од себеси", поминувајќи се едни со други, што ги спречува од било каква блискост или вистинска средба. Времето секогаш е погрешно за "тоа" да се случи. Претставата игра со овој мотив со тоа што понекогаш ја користи и ја прикажува вистинската приказна, други времиња ја истражува на метатеатарско ниво - со што изведувачите се наоѓаат на погрешни места, во погрешни времиња и прават погрешни работи.
Премиерната изведба се развива, преработува и работи. Ова е четвртата незјина варијанта.

Локација: KINO Kultura
Време : 20:00
Влез: Слободен

Проектот се реалзира во рамките на програмата Dance Works! во рамките на Лајф Лонг Брнинг.
За повеќе информации на страната www.lifelongburning.eu
The performance "Variations on Slowness: TIME OUT" is part of the program "Arts, Politics, Institutions and Body" organised by Lokomotiva - Skopje.
https://artpoliticsinstitutionsbody.blogspot.mk/

Comments

Popular posts from this blog

OPEN CALL/ОТВОРЕН ПОВИК

"Autonomy to Dance" - Promotion :: Presentation :: Workshop /„Автономија на танцот“ - Промоција::Презентација::Работилница

Lecture and workshop - Ana Vujanović and Bojana Cvejić/ Предавање и работилница - Ана Вујановиќ и Бојана Цвејиќ