Перформанс „Make it, Make It, Don't fake it!“ на Darko Dragičević, Esta Matković, Vanja Smiljanićenlgilsh below>>

***

Перформансот "MAKE IT, MAKE IT, DON’T FAKE IT!" е дел од програмата „Уметност, Политика, Институции, Тело“, како дел од ПЛАТФОРМ(а) 2018- програма за современи изведувачки уметности во организација на Локомотива- Скопје.

MAKE IT, MAKE IT, DON’T FAKE IT!

Концепт и изведба: Darko Dragičević, Esta Matković, Vanja Smiljanić
Драматургија: Jasmina Založnik
Кореографскa консултација: Martin Sonderkamp
Копродукција: Локомотива- Центар за нови иницијативи во уметнoста и културата и Номад Танц Академија во рамките на на проектот Life Long Burning Project
Со поддршка на Culture programme of the European Commission, Quartier am Hafen Cologne, JSKD – Public fund of Republic of Slovenia for culturalactivities и STATION Service for contemporary dance Belgrade
“Why castigate these creatures
Whose angelic features
Are bumping and grinding on trash?
Are they not spawned by our greed? Are they not our true seed?
Are they not what we’ve bought for our cash?”
poem from the film Trash Humpers (2009)

MAKE IT, MAKE IT, DON’T FAKE IT!
е сцениран перфoрманс во кој публиката е поставена да искуси вознемирувачки спектар на создавање идентитети преку употреба на објект, тело, простор и текст. Ги активира разновидните теоретски и уметнички пристапи кои се занимаваат со нашето се поголемо токсично – политичко, етичко и културно опкружување. Во потрага по алтернативни техники на себеси во пост-демократското општество, Dragičević, Matković, Smiljanić се контектираат, споделуваат и ја замислуваат структурата на „заедништво“ во спекулативниот дистописки амбиент.
Црната сатира- „Trash Humpers“, филм на Harmony Korine, филм во кој учествуваат група на постари, насилни социопати, служеше како појдовна точка за нивната заедничка истражувачка практика во однос на ѓубрето и вандализмот како начини на изразување. Под овие услови тие го испитуваа продуктивниот потенцијал на погрешно однесување и уништување.
Наместо борењето и регулирањето на хаосот тие се заплеткуваат и потопуваат во тие состојби на свест. Понатаму, тие ги користат овие процеси како инструменти за преуредување, променување и рефлектирање.
Како можеме да развиеме чувство на идентитет преку поставување на дискретни врски помеѓу објект, тело, простор и текст? Врз основа на овие прашања, тие ги распоредуваат практиките и методите, кои критички го истражуваат транс-индивидуалниот идентитет и неговата пластичност преку социјален контекст и актуелни политички околности.

Локација: КИНО КУЛТУРА
Почеток: 20 :00
Влзе слободен
------------------------------------------------------------------------------------------
English>>>>

The performance "MAKE IT MAKE IT- DON’T FAKE IT!" is part of the program "Arts, Politics, Institutions and Body" as part of the PLATFORM(a) 2018 -Program for Contemporary Performing Arts, organised by Lokomotiva - Skopje.

MAKE IT, MAKE IT, DON’T FAKE IT!
Concept & Performance: Darko Dragičević, Esta Matković, Vanja Smiljanić
Dramaturgy: Jasmina Založnik
Choreographic consultant: Martin Sonderkamp
Coproduction: Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture and Nomad Dance Academy in frame of Life Long Burning Project
Supported by: Culture programme of the European Commission, Quartier am Hafen (Cologne), JSKD – Public fund of Republic of Slovenia for cultural activities and STATION Service for contemporary dance Belgrade

“Why castigate these creatures
Whose angelic features
Are bumping and grinding on trash?
Are they not spawned by our greed? Are they not our true seed?
Are they not what we’ve bought for our cash?”
poem from the film Trash Humpers (2009)

MAKE IT, MAKE IT, DON’T FAKE IT! is a scripted performance in which the audience is set out to experience a disturbing array of identity production through the use of object, body, space and text. It activates a variety of theoretical and artistic approaches that are dealing with our increasingly toxic political, ethical and cultural environment. In search of alternative techniques of the self in a post-democratic society, Dragičević, Matković and Smiljanić are connecting, sharing and imagining the fabric of “togetherness” within a speculative dystopian setting.
The black-satire Trash Humpers , a movie by Harmony Korine, featuring a group of elderly, violent sociopaths, served as a point of departure for their collaborative research practice regarding trash (-ing) and vandalism as modes of expressions. Under these terms they investigated the productive potential of misbehaving and destroying.
Rather than pointing fingers, fighting and regulating chaos, they’ve entangled and immersed themselves into those states of consciousness. Furthermore, they used these processes as instruments of reordering, changing and reflection.
How can we develop a sense of identity by setting up discrete relations between object, body, space and text? Based on these questions, they deploy practices and methods, which critically explore trans-individual identity production and its plasticity through social context and current political circumstances.

Location: KINO KULTURA
Start: 20:00
Free entrance


Comments

Popular posts from this blog

ОТВОРЕН ПОВИК/ OPEN CALL

Предавање: Бојана Кунст- „Уметничките институции и еднаквоста во собирите“/ "Artistic institutions and the equality of gatherings", Bojana Kunst

Предавање: Паскал Гилен „Граѓанската акција помеѓу креативноста и криминалноста” / Pascal Gielen -"Civil Action Between Creativity and Criminality"